Miary kąta
  

Edycja > Miara kąta

Wykorzystanie funkcji trygonometrycznych (Sin, Cos, Tan, ...) wymagają ustalenia miary kąta w jakiej obliczenia będą wykonywane.
Np. chcą obliczyć Sin(Pi) gdzie Pi oznacza Radiany należy ustawić miarę kąta na rad (patrz rysunek).
graphic
Radian
Jednostka podstawowa miary kąta płaskiego w mierze łukowej w układzie SI.
Kąt pełny = 2*Pi = ok.6,28 Radianów; gdzie Pi~3,1415...

Stopień
Jednostka miary kąta płaskiego.
Kąt pełny = 360 Stopni

Gradus (grad)
Jednostka miary kąta płaskiego.
1 Gradus = 1/100 kąta prostego.
Kąt pełny = 400 Gradusów.
Miara stosowana głównie w geodezji.

Zależności między miarami kąta
Kąt pełny = 2*Pi Radianów = 360 Stopni = 400 Gradusów

1 Radian = 180/Pi (ok.57,3) Stopni = ok. 63,661977 Gradusów
1 Stopień = Pi/180 (ok.0,0175) Radianów = 1,(1) Gradusów
1 Gradus = Pi/200 (ok.0,0157) Radianów = 0,9 Stopni.

Aby przeliczyć miary kąta między sobą można skorzystać z Przelicznika Jednostek Miar.